Regulamin sklepu Classicauto.pl

I. Informacje o sklepie

 1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą) działający pod adresem www.classicauto.pl prowadzony jest przez firmę Stratos Concept sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie  przy ulicy: Krasińskiego 67, wpisaną do KRS (0000244026), NIP ( 5252347740),REGON (140273123). e-mail: redakcja@classicauto.pl, nr telefonu (226336878).

II. Oferta sklepu

 1. Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
 2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Konsumenta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
 3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny uwzględniają koszty wysyłki na terenie RP.
 4. Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT

III. Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez e-mail lub telefonicznie.
 2. Złożenie zamówienia przez konsumenta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia tej oferty przez sklep bez zastrzeżeń.
 3. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 4. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej – i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego oraz w wersji papierowej – na drukowanych fakturach VAT. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanej kupującemu fakturze VAT.
 5. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty potwierdzenia przez sklep niezbędnych danych do przygotowania zamówienia.
 6. Zamówienia są realizowane w terminie określonym przy zamawianym produkcie (od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zgodności zamówienia) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Konsumenta.
 7. Sprzedawca może kontaktować się z Konsumentem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
 8. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej są doręczane w terminie ok. 3 dni roboczych licząc od daty realizacji zamówienia.
 9. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie do 48 h licząc od daty realizacji zamówienia.
 10. W przypadku odstępstw w doręczeniach przesyłek o których mowa w pkt. 8 i 9 sprzedawca prosi Konsumenta o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub maliową (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe)
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Konsumenta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Konsument.
 12. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Konsumenta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt. 6

IV. Płatności

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu kształt wcześniej zawartej umowy kupna – sprzedaży. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko oznaczonych produktów i nie sumuje się z innymi promocjami.
 2. Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby:
 • płatność za pobraniem – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana listonoszowi lub kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,
 • płatność przelewem tradycyjnym – nr konta, dane sprzedawcy, (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia) – płatność za zamówienie wraz z kosztem wysyłki po złożeniu zamówienia w terminie do 3 dni (w przypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Konsumentem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia)
 • płatność kartą – poprzez terminal internetowy za pośrednictwem firmy PayU.
 • płatność przelewem elektronicznym, szybkie płatności bankowe za pośrednictwem systemu transakcyjnego firmy PayU.
 1. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Konsumenta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty.
 2. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Konsumenta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od konsumenta.

V. Koszty wysyłki

 1. Koszty wysyłki krajowej zawarte są w cenie produktu.

VI.  Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w wypadkach:
 • świadczenia usług (np. udostępnienia książek w formie elektronicznej – w formatach PDF, mp3,e pub) rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 powołanej ustawy,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.
 1. W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego-konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący-Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 2. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego-Konsumenta Sklep Internetowy ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

VII. Gwarancja

 1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu objęte są gwarancją producenta. Informacje o szczegółach gwarancji znajdują się w opisie poszczególnych produktów.
 2. Do produktów objętych gwarancją producenta są załączone karty gwarancyjne. W przypadku braku pieczątki sklepu w karcie gwarancyjnej – prosimy o wysłanie karty gwarancyjnej na adres sklepu wraz z podaniem nr zamówienia.
 3. W przypadku wykrycia wady lub usterki należy odesłać produkt wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu na adres sklepu lub adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.
 4. Jeśli inaczej nie stanowi gwarancja o wyniku reklamacji poinformujemy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania od Państwa przesyłki reklamacyjnej.

VIII. Niezgodność towaru z umową

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
 2. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 3. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Kupującego-Konsumenta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).
 6. Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Kupujący-Konsument nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w pkt VIII. 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

IX. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia

 1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
 2. O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę ( 22 633 68 78; redakcja@classicauto.pl)
 3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą (22 633 68 78; redakcja@classicauto.pl)
 4. W przypadku przesyłki kurierskiej Kupujący-konsument ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Konsument powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Konsumenta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polska lub Firmę Kurierską konsument jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.
 5. W przypadku zaginięcia przesyłki:
 • przesyłki za pobraniem – Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Konsumenta złoży reklamację do Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Sprzedawca postara się (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Konsumentem) zrealizować zamówienie. O wyniku reklamacji Konsument zostanie poinformowany osobnym mailem lub drogą telefoniczną.
 • Przesyłki opłaconej – Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Konsumenta złoży reklamację do Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.
 1. W tym przypadku przewidywane są następujące zapisy do wyboru przez Sprzedawcę:
 • Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Konsumenta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Konsumentem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Konsumenta. Konsument w przypadku gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu.
 • Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować z Konsumentem celem ustalenia czy Konsument będzie oczekiwał na wynik reklamacji, czy tez Sprzedawca ma wysłać ponownie zamówienie (lub zwrócić równowartość zamówienia) przy jednoczesnym zobowiązaniu Konsumenta do odesłania pierwszej przesyłki w przypadku jej doręczenia
 • Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca czeka na rozstrzygnięcie reklamacji i dokonuje ponownej wysyłki zamówienia lub zwrotu zapłaty za zamówienie dopiero po otrzymaniu wyniku reklamacji.

X. Dane osobowe

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Kupujących-Konsumentów są przechowywane w zbiorze danych Stratos Concept sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie  przy ulicy: Krasińskiego 67. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz realizacji zamówień przez Stratos Concept i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
 2. Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Konsumenta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).
 3. Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danychosobowych oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Konsumenta.

XI. Pozostałe prawa i obowiązki stron

 1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego-Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 2. W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego-Konsumenta, Sklep Internetowy może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego-Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego. W takim wypadku Kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sklepu Internetowego.

XII. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sklep internetowy usług drogą elektroniczną

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony sklepu internetowego jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:
 4. zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
 5. serwis subskrypcyjny – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne.
 6. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
 7. połączenie z siecią Internet,
 8. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 9. klient poczty elektronicznej.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
 11. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
 12. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 13. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:
 • Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,
 • Reklamacja może zostać wysłana pocztą na adres: Stratos Concept sp. z o.o., 01-755 Warszawa  ul. Krasińskiego 67, lub elektronicznie na adres  redakcja@classicauto.
 • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 • Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 1. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przedstawiona została w Załączniku do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
 2. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
 • Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.
 • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Konsumenta.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności” – Załączniku do niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralną część.
 4. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01-08-2013. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.